Sajma Huremovićsajma

    V.d. direktora u JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona/Rukovodilac odjeljenja za dijagnostiku zaraznih i parazitarnih      bolesti životinja:
Mr.primijenjene mikrobiologije Sajma Huremović, specijalista veterinarske medicine iz oblasti kliničke mikrobiologije .

Rođena 23.03.1988. godine u Tuzli. Supruga i majka dvoje djece.
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu upisala 2006. godine, 2012. godine stekla pravo na stručno zvanje diplomirani veterinar.
13.03.2021. godine stekla zvanje magistra primjenjene mikrobiologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

14.07.2021. godine stekla zvanje specijaliste veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Tel: +387 35/302-739

Mob: +387 61/735-975
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Iva Lamešićsajma

Rukovodilac laboratorija: Mr. sc. Iva Lamešić, dr.vet.med.

Rođena 28.09.1959. god u Breškama, općina Tuzla. Završila Srednju medicinsku školu 1978. godine.
1983. godine završila Veterinarski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani veterinar- doktor veterinarske medicine.
Februara 2014. na Univerzitetu u Tuzli stiče zvanje Magistar farmaceutskih nauka iz oblasti bromatologija i nutricionizam.
Od 17.10.1983. zaposlena u JU Veterinarskom Zavodu TK Tuzla, a tokom nepune četiri decenije rada svoje bogato radno, kao i akademsko iskustvo, nadogradila je mnogobrojnim seminarskim edukacijama i certifikatima.
Tel: +387 35/302-725
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

     Manuela Suljetovićsajma

Predstavnik rukovodstva za kvalitet/Voditelj laboratorije za kontrolu sirovog mlijeka: Mr.sc. Manuela Suljetović, dipl.ing.teh.

Rođena je 16.12.1981. godine u Tuzli gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, smijer farmaceutski tehničar. 2006. godine diplomirala je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje diplomirani inženjer tehnologije- smijer prehrambeno inženjerstvo.

2016. godine magistrirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na temu ''Higijenska ispravnost sirovog mlijeka na području Tuzlanskog kantona'' i stekla zvanje magistar znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma.

Od 2008. godine stalno zaposlena je u JU ''Veterinarski zavod TK'' Tuzla.

Tel: +387 35/302-703

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

 

     Mersiha Hodžićsajma

Voditelj Laboratorije za kontrolu hemijske ispravnosti hrane i kontrolu rezidua/Zamjenik predstavnika rukovodstva za kvalitet: Mr.prim.hem. Mersiha Hodžić, dipl.ing.hem.

Rođena je 28.08.1981. godine u Beogradu. Supruga i majka dva sina.
Osnovno obrazovanje je završila u Osnovnoj školi “Mitar Trifunović Učo” u Gračanici, nakon čega upisuje Gimnaziju “Dr. Mustafa Kamarić” u Gračanici.
2000. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu odsjek hemija i uspješno brani diplomski rad pod nazivom “Određivanje homovanilinske kiseline u likvoru HPLC metodom“ te time stiče zvanje diplomirani inženjer hemije.
Dana 11.06.2019. brani magistarski rad na odsjeku za Hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, na temu „Komparativna analiza uzoraka mlijeka sa područja Bosne i Hercegovine kontaminiranih Aflatoksinom M1“, te stiče zvanje Magistra primjenjene hemije.
Tel: +387 35/302-703
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

 

 

     Nihada Šišićsajma

Rukovodilac odjeljenja: Mr.vet.sci. Nihada Šišić, dr.vet.med.

Rođena u Tuzli 04. juna 1972. godine. Osnovnu i srednju Medicinsku školu je završila u rodnom gradu. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je upisala 1994. godine. Tokom studija je, za postignuti uspjeh u školovanju, nagrađena dva puta, na trećoj godini, te na petoj godini nagradom „Žrtve agresije 1992-1995 Dr Vahida Imamović, Dr Vladimir Latinović, Dr Tomislav Ožegović, Dr Dragan Hlubna“. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu je diplomirala 14. aprila 2003. godine.
Dana 17.05.2012. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila je magistarski rad na temu: „Komparativno istraživanje krvnog seruma i mlijeka goveda na prisustvo antibrucela antitijela“ čime sam stekla zvanje magistra veterinarskih nauka iz oblasti „Higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla“.
Od juna 2004. godine do oktobra 2017. godine u Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla sam obavlja poslove stručnog saradnika za dijagnostiku, te od oktobra 2017. godine radi kao Rukovodilac Odjeljenja za kontrolu hrane i hrane za životinje. U proteklih šesnaest godina rada je prisustvovala brojnim seminarima, skupovima i stručnim usavršavanjima.

Tel: +387 35/302-725
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Amela Jamakovićsajma

Tehnički rukovodilac serološke laboratorije: Amela Jamaković, dr.vet.med.

Rođena 13.04.1981. god u Mostaru. Osnovno obrazovanje završila u Tuzli, gdje je nastavila i srednjoškolsko obrazovanje u JU “Gimnazija Meša Selimović”. 2009. godine završila Veterinarski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirani veterinar. U periodu od 2009-2011 godine radila u JU Veterinarska stanica Tuzla. Od 2012-2018 godine vrši funkciju stručnog saradnika za mikrobiologiju namirnica i rezidua na Veterinarskom zavodu Tk Tuzla. Od 2018. godine obnaša funkciju Tehničkog rukovodioca serološke laboratorije Veterinarskog Zavoda TK, Tuzla.
Tel: +387 35/302-731

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Belma Begović-Hamzićsajma

 

Stručni saradnik -ispitivač mikrobiološka laboratorija, odjeljenje II: Belma Begović dr.vet.med

Belma Begović-Hamzić rođena je 26.07.1990. godine u Višegradu.
Veterinarski fakultet u Sarajevu je završila 2018. godine te stekla zvanje diplomirani veterinar- doktor veterinarske medicine. Pripravnički staž obavlja u JU Veterinarskom zavodu TK Tuzla u periodu od 01.05.2018. do 01.05.2019.godine. Od 2019. godine pa i danas zaposlena je u JU ''Veterinarski zavod TK'' Tuzla kao Stručni saradnik -ispitivač mikrobiološka laboratorija.
Tel: +387 35/302-725
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Selma Mujkićsajma

   

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Selma Mujkić. med. laborant

Selma Mujkić je rođena 12.12.1983. godine.
Uposlenica je JU "Veterinarskog zavoda TK" Tuzla od 22.05.2008.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nermina Ahmetovićsajma

 

Laboranti – tehničari za pripremu i obradu uzoraka:
Nermina Ahmetović. Hemijski tehničar

Nermina Ahmetović je rođena 17.08.1982. godine.
Uposlenica je JU "Veterinarskog zavoda TK" Tuzla od 01.09.2014. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Almir Hibićsajma

Laborant – tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala:
Almir Hibić, vet.teh.

Almir Hibić je rođen 27.05.1982.godine.
Uposlenik je JU "Veterinarskog zavoda TK" Tuzla od 16.03.2014. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nermin Brčninovićsajma

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Nermin Brčaninović, medicinski/veterinarski teh.

Nermin Brčaninović je rođen 25.07.1985.godine.
Uposlenik je JU "Veterinarskog zavoda TK" Tuzla od 01.08.2016. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sabahudin Mujkićsajma

 

Laborant– tehničar za pripremu i obradu dijagnostičkog materijala:
Sabahudin Mujkić, medicinski teh.

Sabahudin Mujkić je rođen 26.05.1985.
Uposlenik je JU "Veterinarskog zavoda TK"Tuzla od 15.05.2017. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elvir Jukićsajma

Laborant –  teren/tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Elvir Jukić, medicinski teh.

 

Elvir Jukić je rođen 04.02.1969.
Uposlenik je JU "Veterinarskog zavoda TK"Tuzla od 15.07.1997.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Selmir Zahirovićsajma

   

Laborant – tehničar za pripremu i obradu uzoraka:
Selmir Zahirović. hem.tehničar

Selmir Zahirović je rođen u Zvorniku 04. aprila 1991. godine.

Od jula 2012. godine zaposlen u JU „Veterinarskom zavodu TK“ Tuzla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lejla Osmanovićsajma

  

Referent za ekonomsko-finansijske poslove: Lejla Osmanović, univ. bacc. oec.

Lejla Osmanović rođena je 19.03.1993. godine u Tuzli.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli upisuje 2011. godine gdje stiče akademsko zvanje bachelor ekonomije.
Nakon završenog fakulteta odrađuje jednogodišnji Program stručnog osposobljavanja u JZNU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla “ te uspješno polaže stručni ispit.

Stalno zaposlena je u JU Veterinarskom zavodu TK od 2020. godine.

Tel: +387 35/302-708
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Samra Jašarevićsajma

Mlađi referent za ekonomsko-finansijske poslove: Samra Jašarević

Samra Jašarević rođena je 24.08.1987 god u Bijeljini. U JU Veterinarski zavod TK Tuzla je zaposlena od juna 2008 . god kao Mlađi referent za ekonomsko finansijske poslove.
Arhivistički ispit 2017. godine polaže i stiče zvanje arhivar tehničar.

Sretno je udata od 2010. godine i majka je jedne djevojčice.


Tel: +387 35/302-700
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena Mrkićsajma

 

Higijeničar za laboratorijsko posuđe: Irena Mrkić
Irena Mrkić je rođena 22.02.1964. godine u Tuzli.
Završila je srednju hemijsku tehničku školu, smjer hemijski tehničar 1982. godine.
Uposlenica je JU "Veterinarskog zavoda TK" Tuzla od 27.03.2008. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas