Akreditacija

Pojam akreditacije predstavlja potvrdu o osposobljenosti laboratorija i rada u skladu s normom prema kojoj se akreditira. Akreditacija pokriva sve aspekte rada u laboratoriju u području akreditacije (od postupanja s dokumentacijom do osoblja, opreme, ispitnih/umjernih metoda i konačnoga rezultata).  Posmatrajući tržište, poštivajući  nacionalne propise  i zahtjeve klijenata zaposlenici Veterinarskog zavoda su započeli svoje pripreme vezane za akreditaciju. Prva potvrda   ispunjenja zahtjeva standard BAS EN ISO/IEC 17025:2006  je uslijedila 15.09.2013. godine. Danas Veterinarski zavod prema navedenom standardu ima 33 akreditiranih metode,u skladu sa BATA dokumentom OD-07-40.

 

Akreditacija nesumnjivo olakšava razmjenu roba i usluga, posebno na međunarodnoj razini i donosi niz prednosti  kako za laboratoriju tako i za klijente:

 

Akreditacija metoda prema normi BAS EN ISO/ IEC 17025:2006 govori da su metode standardne, validirane (verificirane), da je svaki korak u izvođenju metode sljediv i kontroliran, te da je uspješno provedeno međulaboratorijsko usporedno testiranje. Certifikat i područje akreditacije može se preuzeti ovdje.