O Zavodu

Dijagnostička veterinarska laboratorija u mreži javnih dijagnostičkih laboratorija u BiH

JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla je javna ustanova čiji je osnivač Tuzlanski kanton. Danas djeluje kao dijagnostička veterinarska laboratorija u mreži javnih dijagnostičkih laboratorija u BiH.

Zavod je kao javna ustanova osnovan po Zakonu o osnivanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla (Sl. novine TK broj 11/2003) i Zakonu o veterinarstvu F BiH (Sl. novine F BiH broj 46/00). Ovlaštenje za rad kao veterinarski dijagnostički laboratorij dobija od Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH na osnovu Odluke o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji (Sl. glasnik BiH broj 25/2004 i 43/09) i na osnovu Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja (Sl. novine F BiH broj 5/16). Za nesmetan rad i ovlaštenje Zavod je morao usvojiti zahtjeve standarda EN ISO/IEC 17025, a kojim potvrđuje kompetentnost u pogledu: prostora, opreme i osoblja, tj ispunjava uslov akreditirane laboratorije.

Zavod je uveo i održava sistem upravljanja prema BAS EN ISO ISO 9001:2015.

Evropski standardi u Zavodu

Rukovodstvo i uposlenici Zavoda su poduzimali aktivnosti na dostizanju evropskih standarda u kontroli bolesti životinja i kontroli zdravstvene ispravnosti hrane, vode, hrane za životinje, usvajajući ISO i druge standarde koje je BiH preuzimala kao nacionalne.

Tako je prva akreditacija (međunarodno priznanje kompetentnosti ispitne laboratorije) potvrđena od strane Instituta za akreditiranje BiH „BATA“ 2013. godine i od tada smo područje akreditacije stalno proširivali i ono je krajem 2018. godine obuhvatalo 47 akreditiranih metoda. U 2019. godini je prijavljeno i uspješno ocijenjeno 8 novih metoda, sa ukupno 55 akreditiranih metoda. Zbog novog dokumenta Instituta za akreditiranje „BATA“ neke su metode grupirane, za neke nije postojala ekonomska opravdanost i dobrovoljno su suspendirane te su prema novom dodatku akreditacije ukupno akreditirano 30 metoda.

Akreditacija Zavoda je omogućila korisnicima naših usluga nesmetan izvoz hrane u sve zemlje EU i one koje su ISO standarde preuzele kao nacionalne, a za ispunjenje uslova izvoza smo uvijek bili predmetom provjere od evropskih eksperata jednako kao i potencijalni izvoznici.

Akreditirana laboratorija

Poslovanje po evropskim standardima i usvajanje novih tehnologija osnovna su zadaća svih uposlenih.